TIETOSUOJASELOSTE
25.5.2018 alkaen

Rekisterinpitäjä: Mari Tuunanen, Koulutilantie 429, 49980 Ravijoki, puh. 040 828 1229

marituunanen@gmail.com

Rekisterin nimi: Haltiametsän kennelin kontaktit

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste:

Henkilötietoja käsitellään yhteydenottopyyntöihin vastaamiseen sekä
mahdolliseen jatkoyhteydenpitoon, kenneltoiminnan ja koiraharrastuksen
ylläpitämisen ja kehittämisen tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan käyttää myös
asioinnin, kyselyiden, maksujen, tiedotteiden, kutsujen sekä kirjeenvaihdon,
muistamisten tai palkitsemisten yhteydessä. Koiran kauppasopimusten, jalostustoiminnan
sekä muun kenneltoiminnan yhteydessä käytetään tarvittavia henkilötietoja sekä
Suomen Kennelliiton virallisia lomakkeita. Rekisterinpitäjällä on voimassa oleva
kasvattajasitoumus SKL:n kanssa.

Henkilötietojen säilytysaika: Henkilötietoja säilytetään
niin kauan kuin on tarpeen kontaktien ylläpitämiseksi. Koiran kauppa- ja
jalostussopimuksiin liittyen tiedot jäävät sopimuksiin, eikä niitä voi poistaa
sopimuksia purkamatta. Henkilö voi pyytää rekisterinpitäjältä antamiaan
henkilötietojaan kirjallisesti halutessaan. Henkilö voi pyytää
yhteydenottopyyntöjen yhteydessä antamiensa tietojen poistamista.
Rekisterinpitäjä pyrkii vastaamaan pyyntöihin kohtuullisen ajan kuluessa (n.2
vkoa).

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät joiden tietoja

voidaan käsitellä: Yhteydenottopyyntöjen lähettäjät, henkilöt tai
henkilöryhmät, jotka liittyvät eri tavoin kennelin toiminta-ajatukseen tai
toimintaan, tai ovat siitä kiinnostuneita.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa seuraaviin
tietoryhmiin sisältyviä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia
tietoja: a) Henkilöiden perustiedot, kuten nimi, titteli ja

yhteystiedot (osoitteet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, myös henkilön
ammattiin tai omaan koiraharrastus ja/tai kenneltoimintaan liittyvät).

b) Rekisterinpitäjän kanssa tapahtunut asiointi ja sen
asiointitiedot, osallistuminen rekisterin pitäjän kannalta oleelliseen
kenneltoimintaan ja alan tapahtumiin sekä yhdistystoimintaan, toiminta joka
liittyy rekisterinpitäjän kennelin kasvatteihin tai koiriin.

Tietojen säilyttäminen: Tiedot ovat rekisterinpitäjän
sähköisissä ja/tai manuaalisissa ulkopuolisilta salasanoin/fyysisin lukoin suojatuissa
arkistoissa.

Säännönmukaiset tietolähteet: Rekisterinpitäjä ei välitä
kontaktien henkilötietoja eteenpäin ilman kontaktin suostumusta. Esim.
valokuvan käytön yhteydessä julkaistaan kuvaajan nimi tai nimimerkki, mikäli
kuvaaja on antanut kuvalleen käyttöoikeuden tai pennunostajan liittäminen
Lappalaiskoirat ry:n jäsenyyteen tapahtuu ainoastaan kontaktin pyynnöstä.

Tietojen luovutukset: Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle.

Verkkosivuston käyttäjänä hyväksyt, että Fonecta toimii tietojen
keruun osalta alla mainituin tavoin:

Ote Fonectan (Kotisivupalvelun tarjoaja) ja

rekisterinpitäjän (Haltiametsän kennelin sivuston omistaja, alempana Asiakas) sopimuksesta
liittyen verkkosivuston ylläpitoon, päivitetty 25.5.2018.

”Osapuolten velvollisuus on huolehtia siitä, että he
noudattavat voimassaolevia tietosuojasäännöksiä, kuten Euroopan Unionin yleisen
tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja laki sähköisten viestinnän palveluista
2014/917 (”Tietosuojasäännökset”), henkilötietoja käsitellessään. Asiakas
toimii käsiteltävien henkilötietojen suhteen Tietosuojasäännösten mukaisena
rekisterinpitäjänä, ja valtuuttaa Fonectan käsittelemään henkilötietoja
Asiakkaan lukuun Palvelun edellyttämässä laajuudessa. Käsiteltävien
henkilötietojen ryhmiin kuuluu evästetunnisteisiin liittyvät
verkkokäyttäytymistiedot ja mahdollisten yhteydenottolomakkeiden myötä
Asiakkaalle lähetettävät tiedot sekä muut Asiakkaan kulloinkin määrittämät
tiedot. Tiedot koskevat Asiakkaan sivuston käyttäjiä, asiakkaita tai muita
Asiakkaan määrittämiä henkilötietoryhmiä. Henkilötietoja käsitellään niin kauan
kuin se on tarpeen Palvelun tarjoamiseksi Sopimuksen mukaisesti.
Henkilötietojen käsittelyn kohde ja kesto, luonne ja tarkoitus sekä
henkilötietojen tyypit ja rekisteröityjen ryhmät voidaan kuvata tarkemmin
Asiakkaan kirjallisessa ohjeistuksessa taikka tuote- tai palvelukuvauksessa.
Asiakas vastaa sitä, että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet ja suostumukset
tietojen (sisältäen henkilötiedot) ja/tai viestien käsittelyyn ja siirtämiseen
Fonectalle, riippumatta siitä käsitteleekö tietoja ja/tai viestejä Asiakas itse
ja/tai Fonecta. Lisäksi Asiakas vastaa siitä, että sen Fonectalle antamat
kirjalliset ohjeistukset ovat Tietosuojasäännösten mukaisia. Käsitellessään
henkilötietoja Asiakkaan toimeksiannosta ja lukuun, Fonecta sitoutuu: a)
käsittelemään rekisteröityjen henkilötietoja Asiakkaan lukuun Sopimuksessa
määriteltyä tarkoitusta varten sekä kulloinkin voimassa olevien
Tietosuojasäännösten mukaisesti; b) käsittelemään rekisteröityjen
henkilötietoja Asiakkaan antamien, Tietosuojasäännöksiin perustuvien
kirjallisten ohjeiden mukaisesti; c) ilmoittamaan Asiakkaalle, jos se katsoo,
että Asiakkaan kirjallinen ohjeistus rikkoo Tietosuojasäännöksiä; d)
varmistamaan, että henkilötietoja käsitteleviä henkilöitä sitoo asianmukainen
salassapitovelvollisuus; e) huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta
suojaamisesta omien käytäntöjensä ja Sopimuksen vaatimusten mukaisesti
varmistaakseen henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden; f)
auttamaan kohtuullisin toimenpitein Asiakasta täyttämään Asiakkaan
velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat Tietosuojasäännöksissä
säädettyjen rekisteröityjen oikeuksien käyttämistä; g) auttamaan kohtuullisin
toimenpitein Asiakasta varmistamaan, että Tietosuojasäännöksissä säädettyjä
rekisterinpitäjän velvollisuuksia noudatetaan; h) poistamaan kohtuullisen ajan
kuluessa käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki
henkilötiedot, paitsi jos ja siinä määrin kuin Fonectaan sovellettavassa
pakottavassa Euroopan unionin tai kansallisessa lainsäädännössä vaaditaan
säilyttämään henkilötiedot; i) ilmoittamaan Asiakkaalle saatuaan tiedon
henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta; j) saattamaan Asiakkaan saataville
tiedot, jotka ovat tarpeen Tietosuojasäännöksissä säädettyjen velvollisuuksien
noudattamisen osoittamista varten; sekä k) sallimaan Asiakkaan tai Asiakkaan
valtuuttaman auditoijan suorittamat tarkastukset ja osallistumaan niihin.
Asiakas antaa Fonectalle yleisen ennakkoluvan käyttää toisen henkilötietojen
käsittelijän palveluksia. Fonecta vastaa käyttämiensä alihankkijoiden työstä

kuin omastaan.”